Firmast

 

 

Ülevaade asutusest

2004. aastal asutati Babysport OÜ

2006. aastal sõlmiti leping SKA-ga rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks

2008. aastal alustas tööd Lastekeskus

2017. aastal avas uksed Tallinna Babysport

 

BABYSPORT on mõnus koht, kus emmed ja issid saavad koos beebide ja väikelastega omandada uusi kogemusi ning õppida uusi oskusi ja harjutusi nii individuaalses teraapias kui ka liikumis- laulu- ja loovustundides.

See on koht, kus laps nakatub spordipisikuga juba esimestest elukuudest alates, sest ta õpib ja avastab maailma tunnetuse ja kogemuse kaudu.

Lisaks füsioteraapiale ja rühmavõimlemisele saavad lapsed teha esimest tutvust erinevate pillide, rütmide ja lauludega ning loovustoas arendada käelist osavust.

 

Lastekeskuse eesmärgiks on kaasa aidata endaga hästi toimetuleva ning teistega arvestava lapse arengule kaasates erinevaid huvigruppe. Lapse arengu toetamisel on oluline, et erinevad süsteemid

(lastekeskus, erinevad spetsialistid, kodu, lasteaed, kool )toetavad lapse arengut koordineeritult koostöös ja süstemaatiliselt.

Lähtume oma töös varajase sekkumise printsiibist. Varajase sekkumise käsitlus ühendab endas tervishoiu-, haridus,-ja sotsiaalvaldkonda, et kaitsta laste tervist ja heaolu minimaliseerides arengu hilistumist ja ennetamaks funktsionaalseid häireid

Kaasa aidata erivajadusega lapse võimetekohasele arengule ja toetada lapse perekonda, selleks tuleb välja selgitada lapse eakohast arengut takistavad probleemid võimalikult vara.

Lastekeskuses on võimalik erivajadustega lastel koos tavalastega osaleda nii muusika,- võimlemis,- kui ka loovtundides.

Lastekeskus on sotsiaalse suhtlemise koht ka vanematele, kus vanemad saavad jagada nii rõõme, kogemusi kui ka muresid teiste vanematega ning osaleda koolitustel lapse psühhomotoorsest arengust.

Lastekeskus on ka praktika baas TÜ füsioteraapia eriala üliõpilastele.

 

Missioon

Pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist multidistsiplinaarset rehabilitatsiooni, taastusravi, arenguravi ning terviseedendust koos muusika- ja loovtegevusega eelkõige Tartu linna, maakonna ja Lõuna –Eesti lastele ning nende peredele pannes aluse lapse terviklikuks arenguks.

Visioon

Lastekeskuse visiooniks on saada terviklikuks arengukeskuseks (varajase sekkumise keskus), kus pakutakse lapse nii füüsilise kui ka vaimse varase arengu toetamist, võimalusi erivajadustega latel õppida ja areneda koos tervete lastega.

 

Babyspordi põhiväärtused

Terviklikkus: Toetame lapse füüsilist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut arvestades iga lapse ja vanema eripära. Tegevustes läheneme igale lapsele individuaalselt ning toetame igakülgselt iseseisva toimetuleku saavutamist ning säilitamist.


Kvaliteet: meie jaoks on oluline pakkuda tõenduspõhist ja eesmärgistatud teenust, mis tuleneb lapse ja tema vanema vajadustest ning põhineb headel pedagoogilistel, meditsiinilistel ja rehabilitatioonitavadel.
Koostöövalmidus: Babysport väärtustab koostööd nii meeskonna siseselt kui ka kõikide koostööpartneritega ning aitab kaasa valdkonnale oluliste spetsialistide koolitamisel.


Innovatiivsus: Babysport OÜ peab oluliseks vastavalt võimalustele tagada järjepidev areng nii teraapiavahendite soetamisel kui ka rakendamisel ning erinevate valdkonda puudutavate koolitustel osalemisel ning uute suundade tööle rakendamisel.


Ausus ja hoolivus: Babysport OÜ peab lugu inimlikest väärtustest. Austab nii lapse kui tema saatja ja kõikide spetsialistide väärikust. Tagab konfidensiaalsuse. Lahendab olukordi rahumeelselt, ei käitu pahatahtlikult, ei kahjusta enda ega teiste mainet.