top of page

Andmete kasutamine

Andmete kasutamise tingimused

Teenusel osalemisel nõustub Klient/ Kliendi seaduslik esindaja Babyspordi andmete kasutamise tingimustega.

 

1. Üldine

 

1.1. Andmete kasutamise tingimused (Tingimused) kehtivad Babysport OÜ (Babysport)  ja iga isiku suhtes, kes kasutab Babysport teenuseid (Klient).

1.2. Tingimused määravad kindlaks selle, kuidas Babysport võib seoses Kliendile teenuste osutamisega Kliendi andmeid kasutada ning annavad teavet andmete kasutamisega seotud küsimuste kohta.

1.3 Babysport viitab tingimustele Kliendi seadusliku esindajaga ( Kliendi esindaja)  lepingu sõlmimisel, Kliendile teenuse osutamisel ning võimaldab Kliendil ja/või Kliendi esindajal Tingimustega tutvuda. Babyspordil on õigus eeldada, et Klient ja/või Kliendi esindaja on tingimustest teadlik.

 

2. Babysport Andmete kaitse tingimused

 

2.1 Babysport kasutab andmeid Tingimustes toodud viisil ja üksnes eesmärgil, milleks Babysport andmeid kogus. Babysport lähtub isikuandmete kogumisel Isikuandmete kaitse seadusest.

2.2 Babysport töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

2.3 Babysport kogub Kliendi kohta järgmisi andmeid: Kliendi nimi, Kliendi esindaja nimi, Kliendi esindaja telefoni number, Kliendiga seotud makseinfo ja arved,  Kliendi isikukood, sünnikuupäev ja vajadusel muu Klienti puudutav info ( sh info Kliendi terviseseisundi kohta, mis on vajalik Teenuse osutamiseks)

2.4 Punktis 2.3  toodud andmete loetelu ei ole lõplik. See tähendab, et mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib Babysport töödelda lepingu täitmise ja lepingu täitmise tagamise eesmärgil ka punktis 2.3 nimetamata andmeid.

2.5 Babysport kogub andmeid järgmisel viisil: (i) Kliendiks registreerumisel (ii) Babyspordi teenusel osalemisel ( iii) Babyspordile infopäringu tegemisel (iv) Babyspordi üritusele registreerumisel (v) Uudiskirja tellimisel.

2.6  Kui andmed tekivad Kliendi poolt teenuste kasutamisel ning see on vajalik lepingu täitmisel ja/või teenuste osutamiseks, siis selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks Kliendi nõusolek.

2.7 Babysport võib kasutada andmeid õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta lepingu täitmiseks: (i) Teenuse osutamiseks Kliendile (ii) Lepingu ja/või teenusega seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks (iii) Kliendile posti või e-posti teel lepingu ja/või teenusega seotud teadete saatmiseks, mis ei ole seotud turunduslike tegevustega (iv) äritegevuse dokumenteerimiseks ja aruandluskohustuse täitmiseks ( näiteks raamatupidamiseks esitatavad andmed) (v)  Klientide paremaks teenindamiseks, sh teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või Kliendi rahulolu mõõtmiseks. Kliendi terviseandmeid võib Babysport edastada kolmandatele isikutele ( Sotsiaalkindlustusamet, perearstid) seoses Kliendile rehabilitatsiooniteenuse või taastusraviteenuse osutamisega, mille osutamist finantseeritakse vastava kolmanda isiku poolt või korraldamisel.

2.8  Punktis 2.6 toodud loetelu lepingu täitmise ja lepingu täitmise tagamise eesmärgil andmete kasutamise kohta ei ole ammendav. See tähendab, et Babysport võib lepingu täitmiseks  kasutada vastava vajaduse tekkimisel andmeid ka mõnel punktis 2.7 esile toomata eesmärgil.

2.9 Klient ei saa teenust  kasutades keelduda punktis 2.7 toodud eesmärkidel andmete kasutamisest, kuna see muudaks võimatuks Kliendile teenuse osutamise.

2.10 Babysport kasutab Kliendi esindaja e-posti järgmistel turunduslikel eesmärkidel: (i) Kliendi esindajale uudiskirja, pakkumiste saatmiseks (ii)  Kliendi esindaja on andnud, või tal on võimalik anda Babyspordile nõusolek andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks ja personaalsete pakkumiste saamiseks (nt Uudiskirja tellimisel Babyspordi kodulehelt). Kliendi esindajal on õigus nõusolekut mitte anda või võtta nõusolek hiljem tagasi, teatades sellest Babyspordile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.11 Babysport säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik Tingimustes toodud andmete kasutamise eesmärgil saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani.

2.12  Kliendil/Kliendi esindajal on seoses tema andmete töötlemisega õigus: (i)  saada Babyspordilt teavet enda andmete ja andmete kasutamise kohta õigusaktis sätestatud korras ja (ii) nõuda Babyspordilt õigusaktis sätestatud juhtudel andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, muutmist ja kustutamist (iii)  nõustuda või keelata oma andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil vastavalt Tingimustes toodule (iv)  pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2.13  Klient/ Kliendi esindaja saab pöörduda Babysport poole Tingimuste või Kliendi/Kliendi esindaja andmete töötlemisega seotud küsimustes e-maili teel babysport@babysport.ee

2.14 Käesolev andmete kasutamise põhimõtete tingimused jõustub Babysport ja kõikide klientide/ kliendi esindajate suhtes 10.06.2018.a.  Babyspordil on õigus Tingimusi muuta, avalikustades muudetud Tingimused Babyspordi koduleheküljel.

bottom of page