top of page

Teenuse osutamise tingimused

Babysport OÜ teenuste osutamise tingimused ( edaspidi “Tingimused”“) sätestavad Babysport OÜ poolt teenuste kasutamise korra ning Babysport OÜ kliendi õigused, kohustused ja vastutuse seoses osutatavate teenustega.

 

1. ÜLDTINGIMUSED

 

1.1. Babysport OÜ osutab klientidele järgmisi teenused:

 

1.1.1. Tasulised tervisehoiuteenused ja terviseteenused kuni 18 aastastele lastele;

1.1.2 Tervisekassa rahastatud teenused kliendile väljastatud saatekirja raames ja vastavalt Tervisekassa poolt sätestatud tingimustele.

1.1.3 Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud rehabilitatsiooniteenused vastavalt kliendi rehabilitatsiooniplaanile ja sõlmitud lepingule. Juhul kui käesolevate tingimuste ja kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingu vahel esineb vastuolusid kohaldatakse esmajärjekorras kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingut.

1.1.4 huvitegevused, rühmatunnid väikelastele.

 

( edaspidi “Teenused”)

 

1.2 Babysport OÜ võib osutada Teenuseid kasutades kolmandatest isikutest teenusepakkujaid, millisel juhul kohalduvad samuti käesolevad Tingimused

1.3 Babysport OÜ väljastab Teenusega seotud dokumente ainult eesti keeles ja ainult kliendi seaduslikule esindajale.

 

2. TEENUSE BRONEERIMINE JA TEENUSE EEST TASUMINE

 

2.1 Tasulise teenusele on võimalik broneerida:

 

2.1.1. Tallinna Babysportis:

telefonil 6 999 603

E-maili teel ulemiste@babysport.ee

Lahtiolekuaegadel Babysport OÜ administraatori lauas

 

2.1.2 Tartu Babysportis

telefonil 7477066

E-maili teel babysport@babysport.ee

Lahtiolekuaegadel Babysport OÜ administraatori lauas

2.1.3 Babysport OÜ broneerib kliendile sobiva esimese võimalik vastuvõtuaja.

2.1.4. Klient tasub Teenuse eest sularahas Babysport OÜ keskuses vastavalt Babysport OÜ hinnakirjale või kokkuleppel Babysport OÜ poolt esitatud arve alusel.

 

2.1.5 Broneering jõustub alates hetkest, mil Babysport OÜ on broneeringu kinnitanud.

 

2.2. Tervisekassa rahastatud teenuse broneerimine:

 

2.2.1 Tallinna Babysportis

telefonil 6 999 603

E-maili teel ulemiste@babysport.ee

Babyspordi kodulehekülje läbi Teenuste alt

Alates 2024 ka läbi Digiregistratuuri

2.2.2 Tartu Babysportis

telefonil 7477066

E-maili teel babysport@babysport.ee

Babyspordi kodulehekülje läbi Teenuste alt

Alates 2024 ka läbi Digiregistratuuri

 

2.2.3 Tervisekassa poolt rahastatud Teenusele tulles tuleb esitada Babysport OÜ’le perearsti saatekiri, mille raames osutatakse Teenust.

2.2.4 Broneering jõustub alates hetkest, mil Babysport OÜ on broneeringu kinnitanud.

 

2.3. Rühmatunni broneerimine

 

2.3.1 Rühmatunni saab broneerida Tallinna Babysportis vabade kohtade olemasolul läbi kodulehel oleva broneerimisüsteemi (Tunniplaan), e-maili teel, administraatori lauas, telefoni teel.

 

2.3.2. Rühmatunni saab broneerida Tartu Babysportis vabade kohtade olemasolu korral e-maili teel, administraatori lauas, telefoni teel.

 

2.3.3 Koha rühmatunnis garanteerib vaid hinnakirjale vastava kuutasu tasumine. Kuutasu arvestatakse kalendrikuu kaupa (nt käies rühmatunnis esmaspäeviti, siis sellisel juhul on kalendrikuu arvestus esimest esmaspäevast kuu viimase esmaspäevani, olenemata, kui palju esmaspäevi kuus on). Iga kuu lõpuks tuleb järgmiseks kuuks uuesti registreerida või koht loovutada. Rühmatundi saabudes tuleb registreerida kohalolu administraatori lauas. Rühmatunni kuutasu tuleb tasuda hiljemalt algava kuu esimeseks tunniks.

 

2.4 Rehabilitatsiooniteenuste broneerimine toimub vastavalt kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingule.

 

2.5 Babysport OÜ’l on õigus igal ajal ühepoolselt Teenuste hinnakirja muuta, tehes vastavad muudatused kättesaadavaks Babysport OÜ kodulehel.

 

3. BRONEERINGU TÜHISTAMINE

 

3.1. Rühmatunni broneeringu tühistamine:

 

3.1.1 Rühmatunnist puudumisest tuleb teatada e-maili või telefoni teel enne tunni toimumist teavitades lapse ees- ja perenimi ning mis nädalapäeval ja kellaajal toimuvast grupist puudutakse.

 

3.1.2 Rühmatundi võib tulla ainult terve lapsega. Kui füsioterapeut märkab rühmatunnis haiget last, siis on tal õigus laps koju saata.

 

3.2. ​​ Perearsti saatekirjaga (Tervisekassa vastuvõtu) tühistamine

 

3.2.1 Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest Babysport OÜ’d esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

(i) telefoni teel Babysport lahtiolekuaegadel E-R kell 9-18, numbril 7477066(Tartu), 6 999 603(Ülemiste);

(ii) e-posti aadressidel babysport@babysport.ee, ulemiste@babysport.ee;

(iii) Babyspordi vastuvõtulauas;

3.2.2 Kui klient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Babyspordile teada, tühistab Babysport kliendi vastuvõtuaja ning registreerib soovi korral uue vastuvõtuaja.

3.2.3 Kui klient ei anna kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Babyspordile teada või tühistab vastuvõtu vähem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust, on Babyspordil õigus nõuda kliendilt Babyspordi hinnakirjas tühistamisele ette nähtud tasu 10€ teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

 

3.3. Tasulise teenuse tühistamine

 

3.3.1 Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest Babysporti esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

(i) telefoni teel Babysport lahtiolekuaegadel E-R kell 9-18, numbril 7477066(Tartu), 6 999 603(Ülemiste);

(ii)e-posti aadressidel babysport@babysport.ee, ulemiste@babysport.ee;

(iii) Babyspordi vastuvõtulauas;

3.3.2 Kui klient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Babyspordile teada, tühistab Babysport kliendi vastuvõtuaja ning registreerib soovi korral uue vastuvõtuaja.

3.3.3 Kui klient ei anna kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Babyspordile teada või tühistab vastuvõtu vähem kui 24 tundu enne vastuvõtu algust, on Babyspordil õigus nõuda kliendilt Babyspordi hinnakirjas 15 eurot mitteilmumise tasu.

 

3.4 Rehabilitatsiooniteenuse tühistamine toimub vastavalt kliendiga sõlmitud rehabilitastiooniteenuse osutamise lepingule.

 

3.5. Juhul kui klient jätab Teenuse eest tasumata, on Babysport OÜ’l õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule (muuhulgas inkassofirmale).

 

3.6 .Juhul kui Babysport OÜ on sunnitud tühistama kliendi broneeringu, teavitab Babysport sellest klienti esimesel võimaluse telefoni või e-maili teel, mida klient kasutas broneerimiseks ja pakub võimalusel uue aja broneerimise võimalust.

 

3.7 Juhul kui klient hilineb broneeritud Teenuse vastuvõtule rohkem kui viisteist (15) minutit, on Babysport OÜ’l õigus ühepoolselt broneering tühistada ja nõuda kliendilt hinnakirja järgset mitteilmumise tasu.

 

3.8 Babysport OÜ’l on õigus keelduda kliendile teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine, kui:

 

3.8.1. Babysport OÜl puudub vastav pädevus või luba kliendi poolt soovitud teenuse osutamiseks,

 

3.8.2. klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest,s eadusest, kliendile edastatud juhenditest, Babysport OÜ sisekorraeeskirjadest või kliendiga sõlmitud lepingust.

 

3.8.3 kui kliendi Teenuse eest tasub kolmas isik, kes teavitab Babysport OÜ’d teenuse osutamise rahastamise lõpetamisest;

 

3.8.4 klient ei avalda Babysport OÜ’le teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

 

3.8.5 klient pöördub Teenusele haige lapsega ( sh köha ja nohu).

 

3.8.6 klient käitub Babysport OÜ töötajatega korduvalt ebaviisakalt ja lugupidamatult, millest tulenevalt ei saa eeldada teenuse osutamise jätkamist.

 

3.8.7 kliendil on tekkinud Babysport OÜ ees võlgnevus, mida klient ei ole likvideerinud 14 päeva jooksul alates vastava meeldetuletuse saamisest.

 

3.8.8 Babysport OÜ lõpetab Teenuse pakkumise, mida klient soovib saada.

 

4. Teenuse osutamine

 

4.1. Babysport OÜ osutab kliendile tervishoiuteenust üksnes kliendi seadusliku esindaja nõusolekul. Babysport OÜ eeldab, et kliendi seaduslik esindaja on Teenusele aja broneerides avaldanud nõusolekut tervishoiuteenuse saamiseks kliendile.

4.2. Babysport OÜ osutada kliendile broneeritud teenust kokkulepitud ajal, välja arvatud kui Babysport OÜ on olnud sunnitud aja tühistama ja sellest kliendi teavitanud.

4.3 Babysport OÜ hoiab konfidentsiaalsena kliendile Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid kliendi ja kliendi terviseseisundi kohta, välja arvatud juhul, kui selliste andmete jagamine toimub kliendi nõusolekul või vastavalt seadusele või vastavalt sõlmitud lepingutele.

4.4. Kliendil on õigus anda Babysport OÜ’le tagasisidet osutatavate Teenuste kohta saates e-mailile kirja babysport@babysport.ee

4.5. Babysport OÜ ning Babysport OÜ töötaja vastutavad oma kohustuste süülise rikkumise eest. Babysport OÜ ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kliendi või kliendi seadusliku esindaja tegevuse või tegevusetuse tulemusel, sh kui klient on jätnud Babysport OÜ’le olulised andmed esitamata või esitanud valeandmed.

4.6. Tervisekassa rahastatud teenuse osutamine toimub saatekirjal näidatud mahus.

4.7 Rehabilitatsiooniteenus osutamisel lähtutakse kliendiga sõlmitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingust.

 

5. Kliendi ja kliendi seadusliku esindaja kohustused

 

5.1. Saabuda broneeritud Teenusele õigeaegselt

5.2. Tasuda Teenuse eest Babysport keskuses vastavalt hinnakirjale ja käesolevatele Tingimustele

5.3 käituda Teenuse osutajaga viisakalt ja lugupidevalt

5.4. Esitada Babysport OÜ’le kõik asjakohased ja õiged andmed

5.5. Informeerida Babysport OÜ’d kõigist asjaoludest või nende muutumisest, mis võivad mõjutada Teenuse osutamist

5.6 nõustuda ja pidada kinni käesolevatest Tingimustest.

6. Plaanilise ravi järjekorra reeglid (Tervisekassa rahastatud teenused)


6.1.    Ravijärjekorra kehtestamise aluseks on Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ja Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimused. 


6.2.    Juhul kui puudub võimalus osutada kliendile tervisehoiuteenust koheselt, lisatakse klient ravijärjekorda. 


6.3.    Kliendile tasulisi ehk Tervisekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Babyspordis kehtestatud hinnakirjale.


6.4.    Kliendile on administraatori juures kättesaadav teave vastuvõtuaegade kohta osutatavate teenuste kaupa.


6.5.    Registreerimine toimub esimesele vabale vastuvõtuajale (välja aravtud kui klient ise soovib tulla teisel ajal või kui klient on tervisehoiuteenuse osutaja poolt tagasi kutsutud hilisemaks ajaks või kui kliendil on soov pöörduda konkreetse spetsialisti juurde)


6.6.    Ravijärjekorda registreerib kliendi administraator või tervisehoiuteenuse osutaja. 


6.7.    Registreerimine toimub: 
-    Administraatori juures keskuse lahtiolekuaegadel
-    telefoni või e-posti või interneti vahendusel administraatori poolt
-    Läbi veebiregistratuuri


6.8.    Ravijärjekorda registreerimisel kantakse järjekorda alljärgnevate andmed:
-    Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (viimase puudumisel sünniaeg);
-    Kliendi kontaktandmed (kontakttelefon, aadress);
-    Kliendi planeeritav vastuvõtuaeg;
-    planeeritava tervishoiuteenuse nimetus
-    suunamise olemasolul suunava arsti kontaktandmed (telefoninumber)
-    Kliendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
-    ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimine või ravijärjekorrast väljaarvamine);
-    ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust
-    märge, et klienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.


6.9.    Kui klient registreeritakse ravijärjekorda kohapeal, saab klient soovi korral kaasa kirjaliku teatise, millele on märgitud tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava üksuse või teenuseosutaja nimi ja asutuse telefoninumber. 


6.10.    Kui klient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või interneti teel, teatatakse kliendile telefoni teel või elektrooniliselt tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava üksuse või teenuseosutaja nimi ja asutuse telefoni number. 


6.11.    Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse kliendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul alates muudatuste tegemisest.

7. Lõppsätted

 

7.1. Teenusega seotud isikuandmete kaitset reguleerivad Babysport OÜ isikuandmete kaitse tingimused.

7.2. Babysport OÜ’l on igal ajal õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued tingimused Babysport kodulehel www.babysport.ee.

7.3 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

bottom of page