top of page

Kliendi meelespea

Lastekeskuse rühmatundide

meelespea

Kuutasu arvestatakse kalendrikuu kaupa (nt käies rühmatunnis esmaspäeviti, siis sellisel juhul on kalendrikuu arvestus esimest esmaspäevast kuu viimase esmaspäevani, olenemata, kui palju esmaspäevi kuus on). Koha rühmas garanteerib vaid kuutasu tasumine. Iga kuu lõpuks tuleb järgmiseks kuuks uuesti registreerida või koht loovutada. Registreeri tundi tulles alati ka kohalolu.

Rühmatundides osalemisel (laulmine, võimlemine) on kuutasu 25€ (Tartu)/ 30€ (Tallinn) - kalendrikuu 1x nädalas, osaledes kahes erinevas ringis on kuutasu 40€ (Tartu)/50€ (Tallinn) - kalendrikuu. 1x 10€ (Tartu)/12€ (Tallinn).

Puudumine: puudumisest tuleb teatada enne tunni toimumist teavitades lapse ees- ja perenimi ning mis nädalapäeval ja kellaajal toimuvast grupist puudutakse.

KUUTASU ON KOHAMAKS ÜHEKS KALENDRIKUUKS MIS TULEB TASUDA EELMISE KUU LÕPUS VÕI HILJEMALT UUE KUU ESIMESEL TUNNIL.

Lastekeskusesse saab alati mängima tulla siis, kui parasjagu tunde ei toimu, mängutund 3€. Helista ette ja küsi kas ruumi on.

TUNDIDESSE TULE ALATI TERVE LAPSEGA! KA NOHU VÕI KÖHAGA PALUME TUNDI MITTE TULLA!

NB! Kui füsioterapeut märkab tunnis haiget last, siis on tal õigus laps koju saata.

Teenusel osalemisega nõustub Klient/ Kliendi seaduslik esindaja Babysporti andmete kasutamise tingimustega.

BABYSPORTI RUUMIDES ON KOHUSTUSLIK KANDA SOKKE!

Perearsti saatekirjaga ja Tervisekassa teenuse meelespea

 

Juhul kui klient ei saa registreeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest Babysporti esimesel võimalusel, kuid vähemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust, ühel järgmistest viisidest:

Kui klient annab kirjeldatud nõuete kohaselt vastuvõtuajast loobumisest Babyspordile teada, tühistab Babysport kliendi vastuvõtuaja ning registreerib soovi korral uue vastuvõtuaja.

Teenuse osutamise tingimustega tutvu siin.

 

TUNDIDESSE TULE ALATI TERVE LAPSEGA! KA NOHU VÕI KÖHAGA PALUME TUNDI MITTE TULLA!

 

Teenusel osalemisega nõustub Klient/ Kliendi seaduslik esindaja Babysporti andmete kasutamise tingimustega.

BABYSPORTI RUUMIDES ON KOHUSTUSLIK KANDA SOKKE!

IMG_5296vv.jpg

Kliendi õigused

 

Kliendil on õigus:

Isikupuutumatusele ning eneseväärikusele

Teisele arvamusele, privaatsusele ning konfidentsiaalsusele

Füüsilisele turvalisusele

Väärikale ja viisakale kohtlemisele

Esitada kaebusi ja ettepanekuid

Olla kaasatud rehabilitatsiooniteenuste ning teiste teenuste planeerimisse ning ümberhindamise protsessi

Valida talle sobiv teenus teenuste nimekirjast

Informeerib teenuse saajat võimalusest leida vajadusel tugiisik

Olla informeeritud lastekeskuse tööst ja pakutud teenustest (koduleht, infomaterjalid klientidele)

Saada infot enda andmete töötlemise kohta ja nõuda enda andmete kustutamist, muutmist ja parandamist vastavalt  Kliendi andmete kasutamise tingimustele, mis on kättesaadavad Lepingu sõlmimisel ja Babyspordi koduleheküljel.


Kliendi kohustused

Lastekeskus külastaja on kohustatud täitma sisekorra eeskirju

Hoidma puhtust ning korda kõikides lastekeskuse ruumides

Heatahtlikult kasutama lastekeskuse sisustust ja inventari

Hoidma kinni parkimise korrast

Teatama võimalikult aegsasti mitte tulemisest

LOE ANDMETE KASUTAMISEST SIIT

Kliendi õigused ja kohustused

 

Kliendil on õigus:

 • isikupuutumatusele ning eneseväärikusele;

 • teisele arvamusele, privaatsusele ning konfidentsiaalsusele;

 • füüsilisele turvalisusele;

 • väärikale ja viisakale kohtlemisele;

 • esitada kaebusi ja ettepanekuid;

 • olla kaasatud rehabilitatsiooniteenuste ning teiste teenuste planeerimisel ning ümberhindamise protsessis;

 • valida talle sobiv teenus teenuste nimekirjast;

 • informeerida teenuse saajat võimalusest leida vajadusel tugiisik;

 • olla informeeritud lastekeskuse tööst ja pakutud teenustest (koduleht, infomaterjalid klientidele);

 • saada infot enda andmete töötlemise kohta ja nõuda enda andmete kustutamist, muutmist ja parandamist vastavalt kliendi andmete kasutamise tingimustele, mis on kättesaadavad lepingu sõlmimisel ja Babysporti koduleheküljel.


Klient on kohustatud:

 • täitma sisekorraeeskirju;

 • hoidma puhtust ning korda kõikides lastekeskuse ruumides;

 • heatahtlikult kasutama lastekeskuse sisustust ja inventari;

 • hoidma kinni parkimise korrast;

 • teatama võimalikult aegsasti mittetulemisest.

Babysport OÜ privaatsustingimused

1. ÜLDSÄTTED

Privaatsustingimused reguleerivad („Tingimused“) isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete töötlemist Babysport OÜ  („Babysport“), töötajate ning volitatud töötlejate poolt.

Tingimuste eesmärgiks on tagada Teie ja, kui te olete alaealine, siis Teie seadusliku esindaja isikuandmete õiguspärane töötlemine kooskõlas kehtiva seadusandluse ja regulatsioonidega.


2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA  JA KONTAKTID

Isikuandmete töötleja on Babysport OÜ
Registrikood: 11043484
Aadress: Valukoja 7, Tallinn
babysport@babysport.ee
telefon: 699 9603


Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral, taotluste või kaebuste esitamiseks palun võtke ühendust Babysportiga või andmekaitsespetsialistiga. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on keit@legalroom.ee

3.  ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE, SÄILITAMINE

3.1. Isikuandmete töötlemine on eelduseks, et meil oleks võimalik Teile tervisehoiu- või rehabilitatsiooniteenuseid osutada. Seadusest tulenevalt on tervishoiu- või rehabilitatsiooniteenuse osutajal kohustus teenuse osutamine dokumenteerida ning dokumendid säilitada. Selleks on Teil kohustus esitada vastava eesmärgi täitmiseks vajalikud andmed. Juhul, kui Te keeldute vajalike andmete esitamisest, on Babysportil õigus keelduda teenuse osutamisest.

Teile tervishoiu- või rehabilitatsiooniteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid, näiteks vajaliku korraldusliku informatsiooni edastamiseks (sh meeldetuletuste saatmiseks teenuste aegade osas).

Babysport edastab andmeid kolmandatele isikutele üksnes siis, kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest, sh Tervise Infosüsteemi, Sotsiaalkindlustusametile ja perearstidele. Babysport võib esitada andmeid ka volitatud isikutele kui see on vajalik Teenuse osutamiseks, riigiasutustele, Teie avalduse alusel teisele vastutavale töötlejale, Teie poolt antud volikirja alusel volikirjal näidatud isikule.

BABYSPORT töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel ja ulatuses:

3.1.1. Kui pöördute Babysporti poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu või antud nõusoleku alusel ning Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil.
3.1.2. Kui pöördute Babysporti poole kolmanda isiku suunamisel (näiteks perearsti saatekirja alusel), siis töötleme Teie andmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks Teie vastava kolmanda isikuga sõlmitud lepingu ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.
3.1.3. Kui pöördute Babysporti poole rehabilitatsiooniteenuse saamiseks, siis töötleme Teie andmeid Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu ning rehabilitatsiooniteenuste osutamist reguleeriva seadusandluse alusel.

Babysport töötleb punktis 3.1.1.-3.1.3 toodud eesmärkidel järgmisi andmeid:


3.1.1. ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. isikukood ja/või sünniaeg;
3.1.3. seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi
3.1.4. kontaktandmed – telefoninumber, e-maili aadress
3.1.5. seadusliku esindaja kontakttelefoni number
3.1.6. tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sh terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida töötleme, sõltub konkreetsest osutatavast teenusest.

Isikuandmete töötlemine on eelduseks, et meil oleks võimalik Teile tervisehoiuteenuseid osutada. Seadusest tulenevalt on tervishoiuteenuse osutajal kohustus teenuse osutamine dokumenteerida ning dokumendid säilitada. Selleks on Teil kohustus esitada vastava eesmärgi täitmiseks vajalikud andmed. Juhul kui Te keeldute vajalike andmete esitamisest, on Babysportil õigus keelduda teenuse osutamisest.

Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid, näiteks vajaliku korraldusliku informatsiooni edastamiseks, sh meeldetuletuste saatmiseks teenuste aegade osas.

Teie isikuandmeid töötlevad Babysport juhtkond, töötajad ja volitatud töötlejad minimaalselt vajalikus ulatuses, eesmärgiga tagada Teile kvaliteetne Teenuse osutamine.

Babysport edastab andmeid kolmandatele isikutele üksnes kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest, sh Tervise Infosüsteemi, Sotsiaalkindlustusametile ja perearstidele.  

3.2. Teile huvitegevuse pakkumisel võime töödelda Teie kontaktandmeid, näiteks vajaliku korraldusliku informatsiooni edastamiseks, sh meeldetuletuste saatmiseks tegevuse toimumise osas. Babysport võib esitada andmeid ka volitatud isikutele kui see on vajalik Teenuse osutamiseks, riigiasutustele, Teie avalduse alusel teisele vastutavale töötlejale, Teie poolt antud volikirja alusel volikirjal näidatud isikule.

Kui osalete Babysporti poolt pakutavates huvitegevustes, siis töötleme Teie andmeid eesmärgiga osutada Teile teenust.  Sel eesmärgil töötleme järgmisi andmeid:

3.2.1. Teie ees- ja perekonnanimi ning seadusliku esindaja nimi
3.2.2. seadusliku esindaja kontakttelefoni number.

Teile huvitegevuse  pakkumisel võime töödelda Teie kontaktandmeid, näiteks vajaliku korraldusliku informatsiooni edastamiseks, sh meeldetuletuste saatmiseks tegevuse toimumise osas.

3.3. Saadame Teile Babysporti uudiskirja, mis sisaldab informatsiooni Babysportis toimuvate ürituste kohta, teenuste infot, artikleid ja videosid ning pakkumisi üksnes juhul, kui olete sisestanud oma kontaktandmed Babysporti kodulehel uudiskirja saamiseks või andnud kirjaliku nõusoleku uudiskirja saamiseks.

Kui esitate Babysportile infopäringu, siis töötleme Teie isikuandmeid Teie päringule vastamiseks.

3.4. Kui annate meile eraldi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, siis töötleme Teie isikuandmeid vastava nõusoleku alusel ja nõusolekus antud ulatuses. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti tagasiulatuvalt ning ei muuda varasemat isikuandmete töötlemist ebaseaduslikuks. Ka peale nõusoleku tagasivõtmist võib Babysport siiski töödelda isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest. Saadame Teile Babysporti uudiskirja, mis sisaldab informatsiooni Babysportis toimuvate ürituste kohta, teenuste infot, artikleid ja videosid ning pakkumisi üksnes juhul, kui olete sisestanud oma kontaktandmed Babysporti kodulehel uudiskirja saamiseks. Uudiskirjaga liitumisel on Teil õigus kasutada ühekordset 5% soodustust Babysporti rühmatunnis osalemiseks. Soodustuse kasutamiseks tuleb Teil öelda rühmatundi registreerudes oma nimi ning e-maili aadress. Te võite igal ajal loobuda uudiskirja saamisest vajutades vastavale lingile, mille leiate uudiskirja allosast.

3.5. Babysport säilitab andmeid vastavalt kehtivas seadusandluses toodud tähtaegadele. Näiteks tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid (sh teenuse osutamisega seotud kaebuseid)  säilitatakse 30 aastat; saatekirju säilitatakse 5 aastat;  Teie poolt esitatud andmeid, teabenõudeid ning päringuid säilitatakse 10 aastat. Muid andmeid säilitatakse vastavalt seadusest tulenevatele tähtaegadele. Huvitegevuses osalejate andmeid säilitame kuniks Teile huvitegevuse osutamiseni.

 

3.6. Babysport teavitab Teid isikuandmetega seotud rikkumisest, kui see tõenäoliselt kujutab endast suurt ohtu Teie õigustele ja vabadusele. Babysportil ei ole kohustust Teid teavitada juhul, kui: (i)  isikuandmete töötlemisel oli kasutatud vajalikke tehnilisi ja korralduslike turvameetmeid, mille tõttu ei ole võimalik ka rikkumise korral andmeid lugeda; (ii) Babysport on kohaldanud kõiki vajalikke meetmeid, et muuta taoline oht ebatõenäoliseks; (iii) teavitamine nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi ja seetõttu on rikkumise osas avaldatud avalik teadaanne.  Kui leiate, et Teie isikuandmetega seoses on toime pandud rikkumine, siis võtke Babysportiga ühendust kasutades Tingimuste punktis 2 toodud kontaktandmeid.

4.  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Teil on õigus:

4.1. teada saada andmete töötlemisest ning  tutvuda oma andmetega.
4.2. nõuda ebaõigete andmete parandamist või andmeid täiendada.
4.3. Alaealise teenuse saaja seaduslikul esindajal on õigus tutvuda kõikide Teenuse osutamisega seotud dokumentidega.
4.4. Babysport ei väljasta andmeid juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus ja teavitab andmesubjekti sellest kirjalikult ühe kuu jooksul alates vastava taotluse saamisest. Samuti ei väljasta Babysport andmeid kui Babysportil on põhjendatud kahtlus, et taotluse esitaja ei ole selleks õigustatud isik.
4.5. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist juhul kui: 1) andmete kogumine ei ole eesmärgi kohane ning seadus ei nõua vastavate andmete kogumist . 2)  Te olete võtnud tagasi oma nõusoleku ja seadus ei nõua vastavate andmete kogumist ega säilitamist 3) andmed on kogutud või töödeldud ebaseaduslikult. Juhul, kui seadusest tuleneb andmete säilitamise kohustus või õigus, siis keeldub Babysport andmete kustutamisest ja teavitab Teid sellest kirjalikult ühe kuu jooksul alates vastava taotluse saamisest. Samuti ei rahulda Babysport andmete kustutamise taotlust, kui Babysportil on põhjendatud kahtlus, et taotluse esitaja ei ole sellise taotluse esitamiseks õigustatud isik.
4.6. Teil on õigus nõuda enda poolt esitatud andmete üleviimist teisele isikuandmete töötlejale.  
4.7. Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nii Andmekaitse Inspektsiooni kui kohtu poole.

5. LÕPPSÄTTED


5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.


5.2. Babysportil on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehel www.babysport.ee

Anchor 1
bottom of page